Přihlášení Klienský informační systém

Pojištění odpovědnosti z výkonu
povolání - zaměstnanec

p_zpět_onl_11
 
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání se vztahuje na občanskou odpovědnost za újmu kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi. Jedná se tedy o újmu, za kterou odpovídáte dle ustanovení zákonníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu. Výše náhrady za újmu kterou může zaměstnavatel požadovat je až 4,5 násobek průměrného měsíčního platu.
 
Nezávaznou kalkulaci produktu pojištění a případné sjednání smlouvy můžete objednat prostřednictvím vyplnění dotazníku na konci této stránky, nebo můžete smlouvu přímo uzavřít stiskem tlačítka on-line u dané pojišťovny, kde následně vyplníte potřebné údaje. Informace o úspěšném sjednání smlouvy Vám budou obratem doručeny do e-mailové schránky. Takto uzavřená smlouva nabývá platnosti zaplacením pojistného. 
 

 

rukaH8787FTG44 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG   
rukaH8787FTG44 Česká pojišťovna a.s.   p_sj_on_line31
rukaH8787FTG44 ČSOB Pojišťovna, a.s.   
rukaH8787FTG44 Generali Pojišťovna a.s.   
rukaH8787FTG44 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.  
rukaH8787FTG44 Kooperatova pojišťovna, a.s., VIG   
     
rukaH8787FTG44 DOTAZNÍK POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE

mezera

 

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIG 
 logo_ceska_podnikatelska_pojistovna
 
a_Tl Pojistná ochrana zahrnuje odpovědnost za  újmu na jmění, včetně  následné finanční újmy z  toho vyplývající, čistou finanční  újmu (10%) a  újmu při ublížení na zdraví a usmrcení včetně  následné  finanční újmy z  toho vyplývající. Pojištění se vztahuje i na újmu za věci svěřené, která vznikla jejím poškozením nebo zničením.  
     
a_Tl Na pojištění lze získat slevu za věrnost 20% .
     
a_Tl V pojistné smlouvě lze ujednat platnost pojištění i mimo území České republiky.  
     
a_Tl Rozlišujeme 3 kategorie povolání :  
  ipka-gif3 skupina A1 - zaměstnanci, kteří jako své povolání vykonávají řidiče vozidel a kolejových vozidel 
  ipka-gif3 skupina A2 - zaměstnanci, kteří vedle svého povolání též řídí vozidlo nebo kolejové vozidlo zaměstnavatele 
  ipka-gif3 skupina B - ostatní profese 
     
Přehledová tabulka kategorií limitů pojistného plnění
Skupiny pojištění Kategorie limitů pojistného plnění v Kč    
 I.  II. III.   IV.
 A1, A2, B  60.000  100.000 130.000 200. 000
 
a_Tl Spoluúčast na pojistném plnění je pro skupinu B 5.000Kč, pro skupinu A1 a A2 je spoluúčast 30%, minimálně však 5.000 Kč
mezera 
Dokumenty k pojištění
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (83kB)
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti  DPPZAM 1/16 (58kB)
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti  
p_menubutton1 Telefonické oznámení na klientské lince +420 444 555 
p_menubutton1 Prostřednictvím on-line formuláře (čekejte na spojení )
Ikona PDF Formulář oznámení škodní události k pojištění odpovědnosti 
p_menubutton1 Podklady ke škodní události zasílejte na adresu : 
  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice 
   
  nebo na fax : +420 547 213 468 , e-mail : likvidace@cpp.cz
mezera
 
 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
logo_ceska_pojistovna
 
a_Tl Pojištění se vztahuje na újmu na zdraví, škodu na majetku, finanční škody
   
a_Tl Ochrana pro případ poškození nebo zničení služebních věcí (oblečení, notebok, mobil, auto) 
   
a_Tl Ochrana pro případ škod způsobených při služební cestě v ČR nebo v zahraničí 
   
a_Tl Krytí škod způsobených i při činnosti konané dohodou o provedení práce 
   
a_Tl Územní rozsah - celý svět
   
a_Tl Možnost ročně čerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí  není omezen 
   
a_Tl Spoluúčast na pojistném plnění 10%, 20%, 30%
   
Přehledová tabulka limitů pojistného plnění  
Limit plnění v Kč Územní rozsah  Spoluúčast 
   50.000


 SVĚT   

 

   30%, 20%, 10%    
 100.000
 150.000
 200.000
 250.000
 300.000
 
Dokumenty k pojištění
Ikona PDF Předsmluvní informace k pojištění majetku a odpovědnosti občanů (61kB) 
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (202kB)  
Ikona PDF Sazebník poplatků (42kB) 
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti  
p_menubutton1 Nahlášení škody prostřednictvím systému on-line 
p_menubutton1 Telefonicky v pracovní dny od 7 do 19hod., tel.: +420 241 114 114 
p_menubutton1 Písemně na adresu : 
  Česká pojišťovna a.s.
P.O.BOX 305
659 05 Brno 
Ikona PDF Formulář oznámení škodní události 
mezera
 
 
ČSOB POJIŠŤOVNA,a.s., člen holdingu ČSOB
logo_csob_pojistovna
 
a_Tl Potřebujete kvůli práci pojištění odpovědnosti ? 
  ipka-gif3 Pro zaměstnance je toto pojištění odpovědnosti často povinnost, pro jejich zaměstnavatele ale téměř nezbytnost. V případě škody pak můžete vše vyřešit v klidu a bez větších problémů.
     
a_Tl I když se to nezdá, skoro při každé práci můžete způsobit velkou škodu  
  ipka-gif3 nabourat auto 
  ipka-gif3 poškodit výrobní stroj 
  ipka-gif3 způsobit požár v objektu 
  ipka-gif3 způsobit svým jednáním škodu na zdraví 
     
a_Tl Pojistné plnění za jednu pojistnou událost je do výše limitu sjednaného pojištění v jednom pojistném roce  
   
a_Tl Možnost pojištění dohody o pracovní činnosti a pro brigádníky (neplatí pro dohodu o provedení práce). 
   
a_Tl Pojistit se můžete i jako voják, policista nebo hasič
   
a_Tl Pojistná smlouva se sjednává s čekací dobou 4 měsíce
   
a_Tl Územní rozsah pojištění - svět  
   
a_Tl Spoluúčast na poj. události je 10% , 10% min. 1.000Kč nebo 25% min. 1.000Kč  
     
Přehledová tabulka limitů pojistného plnění  
Limit plnění v Kč Územní rozsah  Spoluúčast Kč
   60.000 SVĚT

 

1.000
10% min. 1.000
25% min. 1.000


   80.000
 120.000
 200.000
 300.000
 400.000
 500.000
 600.000
 700.000
 
Dokumenty k pojištění
Ikona PDF Infolist produktu pojištění odpovědnosti (54kB)
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti (116kB) 
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti   
p_menubutton1 Nahlášení škody po telefonu na klientskou linku +420 466 100 777 v době od pondělí do pátku od 7 do 18hod. 
p_menubutton1 Písemné oznámení škody na předepsaném formuláři na adresu : 
  ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458
530 02 Pardubice 
Ikona PDF Oznámení škodní události - zaměstnanec (452kB) 
Ikona PDF Oznámení škodní události - zaměstnavatel (284kB) 

mezera
 
 
GENERALI POJIŠŤOVNA a.s.
 logo_generali_pojistovna
 
a_Tl Pojištění Vás chrání v situaci, kdy při práci způsobíte svému zaměstnavateli škodu, za kterou po Vás může žádat náhradu až do výše 4,5 násobku Vašeho výdělku. Sjednejte si proto naše pojištění odpovědnosti zaměstnavateli a o tyto situace se postaráme za Vás.  
     
a_Tl Pojištění se vztahuje na všechny zaměstnanecké a vybrané služební poměry :  
  ipka-gif3 zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr 
  ipka-gif3 zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce 
  ipka-gif3 státní zaměstnanci 
  ipka-gif3 policisté 
  ipka-gif3 celníci
  ipka-gif3 příslušníci Vězeňské služby České republiky 
  ipka-gif3 Generální inspekce bezpečnostních sborů
  ipka-gif3 vojáci z povolání
     
    Řidiči
a_Tl Pojištění se vztahuje na škody způsobené zaměstnavateli provozem :  
  ipka-gif3 motorových vozidel 
  ipka-gif3 drážních vozidel 
  ipka-gif3 plavidel 
  ipka-gif3 přívěsů 
  Pojištění se vztahuje pouze na škodu vzniklou na stejném dopravním prostředku, kterým byla způsobena a na přepravovaných věcech, je-li událost šetřena policií. 
     
    Pracovní stroje
a_Tl Připojištění se vztahuje na škody způsobené zaměstnavateli provozem pracovních strojů, vyjma škod způsobených při provozu pracovního stroje jako vozidla, plavidla nebo přívěsu a škod způsobených při pohybu pracovního stroje po pozemních komunikacích.
     
    Ztráta svěřených věcí
a_Tl Pojištění se vztahuje na škody způsobené zaměstnavateli :  
  ipka-gif3 ztrátou věci svěřené zaměstnanci (např. nástroje, ochrané pracovní prostředky) 
  ipka-gif3 ztrátou svěřených pokutových bloků, je-li zaměstnavatelem orgán veřejné správy 
  Pojištění nekryje škody způsobené v souvislosti s krádeží nebo loupeží ani schodek na svěřených hodnotách. 
     
    Pokuty a penále
a_Tl Připojištění se vztahuje na škody způsobené zaměstnavateli uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu  
     
a_Tl Územní rozsah pojištění - celý svět 
     
a_Tl Spoluúčast na škodě od 1.000Kč 
     
Přehledová tabulka limitů pojistného plnění  
Limit plnění v Kč Územní rozsah  Spoluúčast Kč
   60.000 SVĚT

 

1/3
5.000
3.000
2.000
1.000

   80.000
 100.000
 120.000
 150.000
 250.000
 300.000
 400.000
 500.000
 
Dokumenty k pojištění
Ikona PDF Odpovědnost zaměstnance - informace pro klienta - pojistné podmínky
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti 
p_menubutton1 Nahlášení škody prostřednictvím systému on-line 
p_menubutton1 Kontaktní telefon +420 244 188 188 
Ikona PDF Hlášení vzniku škody z pojištění odpovědnosti za škodu 
mezera 
 
 
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
logo_hasicska_vzajemna_pojistovna
 
a_Tl V zaměstnání může často dojít ke škodě na vybavení pracoviště nebo na služebním vozidle, ke škodě, kterou je zaměstnanec povinen uhradit a která mu je následně strhávána ze mzdy. Vhodným řešením takové situace je pojištění odpovědnosti zaměstnance.  
     
a_Tl Pojištění se vztahuje :  
  ipka-gif3 na obecnou odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovně právním nebo služebním vztahu
  ipka-gif3 na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů 
  ipka-gif3 pouze na věcné škody, tj. škody vzniklé na věci 
  ipka-gif3 na řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
     
a_Tl Pojištění může být sjednáno s platností na území ČR nebo Evropy  
     
a_Tl Spoluúčast na škodě ve výši 10% min. 1.000Kč nebo 20% min. 2.000Kč 
 
Přehledová tabulka limitů pojistného plnění  
Limit plnění v Kč Územní rozsah  Spoluúčast v 
   75.000


 ČR, EVROPA   

 

   10% min. 1.000
       20% min. 2.000    
 120.000
 200.000
 
Dokumenty k pojištění
Ikona PDF Všeobecné pojistné podmínky - obecná část pro škodové pojištění (59kB) 
Ikona PDF Doplňkové pojistné podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnance (36kB)
Ikona PDF Sazebník poplatků (159kB) 
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
p_menubutton1 Nahlášení škody prostřednictvím systému on-line 
p_menubutton1 Telefonicky na GŘ HVP, a.s., tel: +420 222 119 125 - 126
PO-ČT 7.30 - 16.15hod., PÁ 7.30 - 15.00hod.  
p_menubutton1 E-mailem na adresu : skody@hvp.cz 
p_menubutton1 Písemně na adresu :  
  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Úsek likvidace pojistných událostí
Římská 2135/45
120 00 Praha 2
Ikona PDF Formulář oznámení pojistné události - odpovědnost za škodu 
   
   
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s., VIG
logo_kooperativa_pojistovna
 
a_Tl Nejčastěji přijde vhod, když nabouráte služební auto, rozbitý firemní počítač nebo telefon. Případů, kdy v rámci své práce poničíte majetek neboněkomu ublížíte, je ale spousta.
     
a_Tl Pojištění platí i na služebních cestách v zahraničí.  
     
a_Tl Pojištění nekryje činnosti konané na základě dohody o provedení práce.  
     
a_Tl Pojistné plnění ze všech pojistných událostí, které nastaly v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.  
     
a_Tl Připojištění řidičů a profesionálních řidičů vozidel zaměstnavatele  
     
a_Tl Územní platnost - Česká republika, celý svět 
     
a_Tl Spoluúčast 10%, 30% 
     
Přehledová tabulka limitů pojistného plnění 
Limit plnění v Kč Územní rozsah  Spoluúčast 
 100.000


Česká republika 
Celý svět   

 

   10%, 30%   
 150.000
 200.000
 250.000
 300.000
 350.000
 
Dokumenty k pojištění
Ikona PDF Informace pro zájemce pojištění a všeobecné pojistné podmínky (354kB) 
Ikona PDF Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (37kB) 
   
Hlášení pojistných událostí pojištění majetku a odpovědnosti
p_menubutton1 Nahlášení škody prostřednictvím systému on-line 
p_menubutton1 Telefonické oznámení škody na zákaznickou linku +420 957 105 105 
p_menubutton1 Písemné oznámení škody na formuláři na adresu : 
  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice 
Ikona PDF Formulář oznámení pojistné události z pojištění odpovědnosti (576kB)
mezera
 
 mezera
DOTAZNÍK
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU POVOLÁNÍ 
 
Vyplněním a odesláním dotazníku pojištění uděluji souhlas ve smyslu zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SH -ART, s.r.o., IČ: 25306286, se sídlem Pražská 357/2, 674 01, Třebíč, se zpracováním osobních údajů obsažených v dotazníku za účelem zpracování mého pojistného zájmu, včetně případného uzavření pojistné smlouvy.
 
Pojistník je ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu a zavazuje se platit pojistné, pojištěný je ten, v jehož prospěch se smlouva uzavírá a na kterého se pojištění vztahuje. Pojistník a pojištěný mohou být jedna osoba.
 
A. Pojistník (též pojištěný)
Typ pojistníka :
Státní příslušnost :
Jméno, přijmení, titul (název) :
Rodné číslo (IČ) :
Adresa trvalého bydliště (sídla) :
ulice a číslo popisné, obec, PSČ
Korespondenční adresa :
ulice a číslo popisné, obec, PSČ
Telefon :
E-mail :
Zástupce společnosti :
jméno, přijmení, titul
Právní vztah ke společnosti :
jednatel, osoba na základě plné moci, atd.
B. Pojištěný
Pojištěný je shodný s pojistníkem?
NE
ANO
Jméno, přijmení, titul :
Rodné číslo :
Adresa trvalého bydliště :
ulice a číslo popisné, obec, PSČ
Telefon :
E-mail :
Čím je založen pojistný zájem?
příbuzenským vztahem, činností či členstvím, plná moc osoby
C. Technické údaje pojištění
Pojistná částka (KČ)
minimálně 4,5 násobek hrubé mzdy
Typ zaměstnání
Profese
Povolání
dle pracovní smlouvy
Upřesněte profesi, povolání
upřesněte, pokud jste výše nevybrali
Řídíte vozidlo v rámci povolání?
NE
ANO
Jste řidič z povolání ?
NE
ANO
Jste řidič nákladního vozidla?
Jste řidič osobního vozidla ?
Jste řidič pracovního stroje ?
Územní platnost pojištění ?
Spoluúčast na škodě :
částka kterou se podílíte na škodě
D. Platební údaje
Frekvence platby
ročně
pololetně
za področní platbu může být účtována přirážka
Způsob platby :
z účtu
složenkou
Ostatní údaje :
zde můžete sdělit Vaše doplňující údaje
SH-ART, s.r.o
Pražská 357/2
Třebíč - Borovina
674 01
tel:+420 568 847 805
+420 568 420 568
mob:+420 775 501 501
skype:povinne-ruceni
e-mail:info@sh-art.cz

Kolik je 3 + 2?