Přihlášení Klienský informační systém

Pojištění psů a koček


Pojištění psa nebo kočky kryje nutné náklady na veterinární léčbu v případě úrazu či nemoci. Ve smlouvě můžete též u některých pojišťoven připojistit úhyn nebo nutné utracení zvířete nebo jeho odpovědnost za případně způsobené škody. Sjednáním tohoto pojištění můžete předejít situaci , kdy náklady za Vašeho mazlíčka mohou citelně zasáhnout Váš rodinný rozpočet.
 
Nezávaznou kalkulaci produktu pojištění a případné sjednání smlouvy můžete objednat prostřednictvím vyplnění dotazníku na konci této stránky.
 
rukaH8787FTG44 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG 
 rukaH8787FTG44 Česká pojišťovna a.s. 
rukaH8787FTG44 HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
rukaH8787FTG44 Slavia pojišťovna, a.s. 
rukaH8787FTG44 Dotazník pojištění 
   
 
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIG
logo_ceska_podnikatelska_pojistovna
Název produktu : HAFAN
 
Popis produktu :
 
Pojištění kryje náklady na veterinární léčbu a nutné léky při léčbě úrazu nebo nemoci Vašeho psa. Proplácí se též náklady na nutnou hospitalizaci.
 
a_Tl Vstupní věk pojištění psa ve věku 6 měsíců až 8 let.
a_Tl Pojištění asistenčních a canisterapeutických psů za zvýhodněnou cenu.
a_Tl Pojištění je platné na území České republiky, za příplatek k základnímu pojistnému lze psa pojistit také na území Evropy.
a_Tl Možnost volby ze tří variant limitů pojistných částek.
a_Tl Základní spoluúčast je stanovena na 500Kč, dále volitelná.
a_Tl Pojištění lze sjednat na každého psa registrovaného v ČR u místně příslušného orgánu státní nebo obecní správy.
a_Tl Pes musí mít evidenční známku, nemusí být čipovaný.
a_Tl Pojištění se nevztahuje na smrt nebo nutné utracení psa a s tím související náklady.
a_Tl Pojištění se sjednává výhradně na tzv. první riziko
a_Tl Dotazník pro pojištění nákladů na veterinární léčbu psa vyplňuje klient společně s ošetřujícím veterinárním lékařem psa při sjednání pojištění v případě, pokud pojišťovaný pes již trpí nemocí, nebo takovými následky úrazu, které si vyžadují soustavnou veterinární léčbu, nebo v případě vzniku škodné události nebo v případě vyčerpání pojistné částky a jejím obnovování.
a_Tl K produktu lze samostatně sjednat pojištění odpovědnosti za škodu z držby vlastníka nebo opatrovatele zvířete, jako součást občanské odpovědnosti.
 
Přehledová tabulka  léčení úrazu nebo nemoci :
Pojištění léčení úrazu nebo nemoci  Pes
Hmotnostní kategorie ne
Minimální vstupní věk 6 měsíců
Maximální vstupní věk  8 let 
Pojištění je platné do věku určuje klient, max. 25let
Podmínky pojištění registrace - známka
Pojistná částka 10.000Kč, 20.000Kč, 30.000Kč        
Spoluúčast 500Kč, 1.000Kč, 1.500Kč, 2.000Kč
Územní rozsah pojištění ČR, Evropa
Sleva asistenční pes, canisterapeutický pes
Přirážka závody, soutěže
Pojištění úhynu a nutné porážky nelze sjednat
 
Formuláře k pojištění :
pes_VPPM_cpp_001_w_i pes_DPPLVP_cpp_001_w_i dotazník_pes_cpp_001_w_i
Všeobecné pojistné
podmínky
Doplňkové pojistné
podmínky
Dotazník pro pojištění
veterinárních nákladů
     
dotazník_pes_cpp_001_w_i    
Oznámení škodné
události
   

  

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
logo_ceska_pojistovna 
 
Název produktu : MAZLÍČEK
 
Popis produktu :
 
Pojištění kryje náklady na veterinární léčbu úrazu nebo nemoci, úhynu nebo utracení Vašeho psa či kočky.
 
a_Tl Pojištění se vztahuje na zvíře v zájmovém chovu (pes, kočka), které je trvale označeno mikročipem nebo tetováním. V případě pojištění úhynu nebo utracení psa musí být navíc doložen průkaz původu nebo prokazetelné absolvování speciálního výcviku. Při pojištění úhynu nebo utracení kočky je vyžadován průkaz původu.  
a_Tl Vstupní věk psa v hmotnostní kategorii do 40kg je 3 měsíce až 8 let, pro psa v hmotnostní kategorii nad 40kg je vstupní věk 3 měsíce až 4 roky.Vstupní věk u pojištění kočky je od 3 měsíců do 8 let.
a_Tl Pojištěné úhynu nebo utracení zaniká u psa do 40kg po dosažení věku 10 let, u psa nad 40kg po dosažení věku 5 let. Pojištění úhynu nebo utracení u kočky, zaniká po dosažení věku 10let.
a_Tl Pro sjednání pojištění musí být zvíře v době sjednání pojištění zdrávo, chováno v odpovídajících zoohygienických podmínkách a udržované v imunitě pravidelným očkováním.
a_Tl Pro úraz nebo nemoc je stanovena spoluúčast ve výši 10% min. 500Kč.
a_Tl Další spoluúčast u úrazu nebo nemoci je stanovena u hmotnostní kategorie psa do 40kg staršího 8 let, nebo hmotnostní kategorie nad 40kg a staršího 4 let o dalších 10% za každý započatý rok věku nad uvedenou věkovou hranici. U kočky je tato zvýšená spoluúčast upravena při stáří nad 8 let.
a_Tl U  pojištění  úhynu  nebo  utracení   vyplatí pojišťovna  částku  odpovídající ujednanému limitu pojistného plnění. Pokud se však jedná o psa staršího 6 let hmotnostní kategorie do 40 kg nebo staršího než 3 roky hmotnostní kategorie nad 40kg, vyplatí pojišťovna částku odpovídající 80% ujednaného limitu pojistného plnění. V případě kočky starší než 6 let a mladší než 8 let vyplatí pojišťovna částku odpovídající 80% ujednaného limitu pojistného plnění , pokud je kočka starší víc jak 8 let , vyplatí pojišťovna částku odpovídající 60% ujednaného limitu pojistného plnění.
a_Tl Z pojištění nevzniká právo na plnění za škodné události, které nastaly do 30 dnů od sjednání pojištění.
a_Tl K pojištění lze též sjednat pojištění odpovědnosti za škodu.
 
Přehledová tabulka léčení úrazu nebo nemoci :
Pojištění léčení úrazu
nebo nemoci
Pes Kočka
Hmotnostní kategorie do 40kg nad 40kg bez kategorie
Minimální vstupní věk 3 měsíce 3 měsíce 3 měsíce
Maximální vstupní věk  do 8 let do 4 let       do 8 let
Pojištění je platné do věku neomezeně neomezeně neomezeně
Podmínky pojištění věk, hmotnost,
čip/tetování
věk, hmotnost,
čip/tetování
věk, hmotnost,
čip/tetování
Pojistná částka 15.000Kč-30.000Kč 15.000Kč-30.000Kč 10.000Kč-30.000Kč
Spoluúčast 10% min.500Kč
nad 8 let 10%/rok
10% min.500Kč
nad 4 roky 10%/rok
10% min.500Kč
nad 8 let 10%/rok
Územní rozsah pojištění ČR, Evropa ČR, Evropa ČR, Evropa
 
Přehledová tabulka úhynu nebo utracení :
Pojištění úhynu
nebo nutného utracení
Pes Kočka
Hmotnostní kategorie do 40kg  nad 40kg  bez kategorie
Minimální vstupní věk 3 měsíce 3 měsíce 3 měsíce
Maximální vstupní věk do 8 let do 4 let do 8 let 
Pojištění je platné do věku dosažením věku
10 let 

dosažením věku 
5 let
 

 dosažením věku
10 let 
Podmínky pojištění

věk, hmotnost,
čip/tetování  +
průkaz původu
nebo
speciální výcvik 

věk, hmotnost,
čip/tetování +
průkaz původu
nebo
speciální výcvik 
 

věk, hmotnost,
čip/tetování +
průkaz původu

Pojistná částka 1.000Kč-30.000Kč 1.000Kč-30.000Kč  1.000Kč-30.000Kč
Spoluúčast 10% min.500Kč
nad 6 let 80% PČ
 nad 8 let 60% PČ 
 10% min.500Kč
nad 3roky 60% PČ
 nad 4roky 60% PČ 
 10% min.500Kč
nad 8let 10%/rok
       
 
Přehledová tabulka pojištění odpovědnosti za škodu : 
Typ škody pojištění odpovědnosti     Limit pojistného plnění       
Škoda na zdraví 2.000.000Kč
Škoda na věci  1.000.000Kč
Škoda finanční    500.000Kč
 
Formuláře k pojištění:
mazlicek_pi_VPP_DPP_ČP_w_i sazebnik_poplatku_w_i oznameni_udalosti_zvíře_ČP_w_i
 Všeobecné a doplňkové
pojistné podmínky 
Sazebník poplatků  Oznámení pojistné
události 
Mezer

Mezera

HALALI, VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
 HALALI_LOGO_POZITIV_tisk-021
 
Název produktu : PSÍ POJIŠTĚNÍ
 
Popis produktu :
 
Základní pojištění se sjednává na léčebné výlohy vynaložené v důsledku úrazu nebo nemoci psa. Předmětem základního pojištění je úhrada nákladů na nutnou, přiměřenou a účelně vedenou léčbu pojištěného psa, vyžadujícího bezodkladné veterinární ošetření. K základnímu pojištění lze u psů s průkazem původu sjednat doplňkové pojištění na úhyn nebo utracení psa v důsledku úrazu, nemoci, operace, porodu, potratu, aktuální otravy, v důsledku živelné události nebo v přímé souvislosti s ní. V pojištění lze též sjednat odpovědnost za škody.
 
a_Tl U pojištění léčebných výloh nutno doložit průkaz původu nebo doklad o trvalém označení tetováním nebo čipem.
a_Tl U doplňkového pojištění úhynu nebo utracení vždy doložit průkaz původu. 
a_Tl Vstupnívěk psa je od 5 měsíců do 6 let. 
a_Tl Pojištění končí nejdéle do dovršení 8 let věku psa. 
a_Tl Podkladem pro pojištění je kopie průkazu původu, nebo doklad o provedeném tetování nebo čipování a vyplněný dotazník potvrzený od veterináře, ne starší 20 dnů.
a_Tl Pojištění léčebných výloh je bez spoluúčasti.
a_Tl Spoluúčast u úhynu nebo utracení je 20% z nároku na pojistné plnění. 
a_Tl Maximální roční limit pojistného plnění je 60.000 Kč na období 12 měsíců. Při vyčerpání limitu lze částku obnovit zaplacením alikvotní části ročního pojistného zvýšeného o přirážku 30%.
a_Tl Pojištění se sjednává s čekací dobou. U léčebných výloh je čekací doba 30dní ode dne sjednání pojistné smlouvy, u úhynu nebo utracení je tato čekací doba 120 dnů.

Mezera

Přehledová tabulka léčení úrazu nebo nemoci : 
Pojištění léčení úrazu nebo nemoci  Pes
Hmotnostní kategorie ne
Minimální vstupní věk 5 měsíců
Maximální vstupní věk  6 let 
Pojištění je platné do věku 8 let
Podmínky pojištění

průkaz původu nebo trvalé tetování nebo čip ,
vyplněný dotazník potvrzený veterinár. lékařem,
očkování dle pojistných podmínek 

Pojistná částka max. do 60.000 Kč (limit na 12 měsíců)      
Spoluúčast bez spoluúčasti
Územní rozsah pojištění ČR
Čekací doba 30 dní od počátku pojištění
 
Přehledová tabulka úhynu nebo utracení :
Pojištění úhynu nebo nutného
utracení (doplňkové pojištění)
 Pes
Hmotnostní kategorie ne
Minimální vstupní věk 5 měsíců
Maximální vstupní věk  6 let 
Pojištění je platné do věku 8 let
Podmínky pojištění

průkaz původu, trvalé tetování nebo čip ,
vyplněný dotazník potvrzený veterinár. lékařem,
očkování dle pojistných podmínek 

Pojistná částka max. do 60.000 Kč (limit na 12 měsíců)      
Spoluúčast 20% z nároku na pojistné plnění
Územní rozsah pojištění ČR
Čekací doba 120 dní od počátku pojištění
 
Přehledová tabulka pojištění odpovědnosti za škodu z držby psa :
Typ škody pojištění odpovědnosti Limit pojistného plnění
Újma na zdraví nebo usmrcení jiné osoby vč. léčebných výloh 500.000Kč
Újma vzniklá poraněním nebo usmrcením zvířete jiné osoby,
nebo škoda na hmotné věci jiné osoby 
250.000Kč
Finanční škoda jiné osobě 100.000Kč
Spoluúčast na škodě 20%
Celkové plnění ze všech pojitných událostí vzniklých v období 12 po sobě jdoucích měsíců je omezeno limitem 500.000Kč
Územní platnost Česká republika
 
Formuláře k pojištění :
 VPPP-2014-pojištění-psů_i VPPO_2014i  Pojistna-smlouva-o-pojisteni-psa_final_i 
Všeobecné pojistné
podmínky pes
 Všeobecné pojistné 
 podmínky odpovědnost 
 Pojistná smlouva
     
Dotaznik_i  Psi_skoda_halali_i   
 Dotazník k pojištění Oznámení pojistné
události 
 

Mezera

 
SLAVIA POJIŠŤOVNA, a.s.
logo_slavia_pojistovna
 
Název produktu : PEJSEK A KOČIČKA
 
Popis produktu : 
 
Základnám pojištěním je pojištění veterinární léčby psa nebo kočky na přiměřené náklady vynaložené na nezbytné, neodkladné veterinární ošetření zvířete. Doplňkovým produktem k základnímu pojištění je pojištění úhynu nebo nutného utracení zvířete. 
 
a_Tl Pojištěný pes nebo kočka musí být trvale označen mikročipem nebo tetováním, pes musí být řádně registrován, musí mít evidenční známku 
a_Tl Pojišťovna hradí 50% přiměřených nákladů prokazatelně vynaložených pojištěným za sterilizaci pojištěné feny, nebo kočky, povinnou komplexní veterinární prohlídku pojištěného zvířete, označení zvířete mikročipem. 
a_Tl Vstupní věk pojišťovaného psa musí být více jak 6 měsíců.
a_Tl Vstupní věk pojišťované kočky musí být více jak 5 měsíců.
a_Tl Čekací doba u úrazu jsou 3dny, u nemoci 30 dní od počátku pojištění.
a_Tl Spoluúčast u veterinární péče je 1.000Kč za každou pojistnou událost.
a_Tl Pojištění úhynu nebo nutného utracení zvířete je bez spoluúčasti.

Mezera

Přehledová tabulka léčení úrazu nebo nemoci :
Pojištění léčení úrazu nebo nemoci  Pes i kočka
Hmotnostní kategorie ne
Minimální vstupní věk starší 6 měsíců
Maximální vstupní věk  mladší 8 let
Pojištění je platné do věku není omezeno
Podmínky pojištění

mikročip nebo tetování, pas nebo očkovací průkaz, dotazník s veterinárním osvědčením lékaře (ne starší 5 dnů) , u kočky je nutný průkaz původu 

Pojistná částka 10.000Kč nemoc - 20.000Kč úraz, varianta A
20.000Kč nemoc - 40.000Kč úraz, varianta B 
30.000Kč nemoc - 60.000Kč úraz, varianta C 
Spoluúčast 1.000Kč při každé škodě
Územní rozsah pojištění ČR , není-li stanoveno jinak
Náklady náhradního ubytování 50% max. 2.000Kč, max.250Kč / den
Náklady na inzerci při ztrátě zvířete 50% max. 2.000Kč
Čekací doba od počátku pojištění u pojištění úrazu 3dny, u nemoci 30dní
Slevy ZTP, ZTP/P
 
Přehledová tabulka úhynu nebo utracení :
Pojištění úhynu nebo nutného
utracení (doplňkové pojištění)
 Pes i kočka
Hmotnostní kategorie ne
Minimální vstupní věk starší 6 měsíců
Maximální vstupní věk  mladší 5 let 
Pojištění je platné do věku max. do 8 let
Podmínky pojištění

mikročip nebo tetování, pas nebo očkovací průkaz, dotazník s veterinárním osvědčením lékaře (ne starší 5 dnů), u kočky je nutný průkaz původu

Pojistná částka 1Kč - 50.000Kč      
Spoluúčast bez spolupčasti
Územní rozsah pojištění ČR, při přechodném pobytu Evropa
Čekací doba 30 dnů od počátku pojištění
 
Přehledová tabulka pojištění odpovědnosti za škodu :
Typ škody pojištění odpovědnosti     Limit pojistného plnění       
Újma na zdraví vč. duševních útrap 2.000.000Kč
Škoda na věci  1.000.000Kč
Finanční újma    500.000Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává bez spoluúčasti.
 
Formuláře k pojištění :
SLAVIA -VPP PEJSEK A KOČIČKA_W_i Pesako_Dotaznik_2014_new_form_W_i slavia_oznameni_šlody_pes_w_i
Všeobecné pojistné
podmínky
Dotazník k pojištění Oznámení pojistné
události

Mezera

Dotazník pojištění zvířete

Vyplněním a odesláním dotazníku pojištění uděluji souhlas ve smyslu zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti SH -ART, s.r.o., IČ: 25306286, se sídlem Pražská 357/2, 674 01, Třebíč, se zpracováním osobních údajů obsažených v dotazníku za účelem zpracování mého pojistného zájmu, včetně případného uzavření pojistné smlouvy. 
 
Pojistník je ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu a zavazuje se platit pojistné, pojištěný je ten, v jehož prospěch se smlouva uzavírá a na kterého se pojištění vztahuje. Pojistník a pojištěný však mohou být jedna osoba. 
 
A. Pojistník (též pojištěný)
Typ pojistníka :
Plátce DPH :
Ne
Ano
Státní příslušnost :
Jméno, přijmení, titul (název) :
Rodné číslo (IČ) :
Adresa trvalého bydliště (sídla) :
ulice a číslo popisné, obec, PSČ
Korespondenční adresa :
ulice a číslo popisné, obec, PSČ
Telefon :
E-mail :
Zástupce společnosti :
jméno, přijmení, titul
Právní vztah ke společnosti :
jednatel, osoba na základě plné moci, atd.
B. Pojištěný
Pojištěný shodný s pojistníkem?
NE
ANO
v případě shody pojistníka s pojištěným bod B nevyplňujte
Typ pojištěného :
Plátce DPH :
Ne
Ano
Státní příslušnost :
Jméno, přijmení, titul (název) :
Rodné číslo (IČ) :
Adresa trvalého bydliště (sídla) :
ulice a číslo popisné, obec, PSČ
Telefon :
E-mail :
Zástupce společnosti :
jméno, přijmení, titul
Právní vztah ke společnosti :
jednatel, osoba na základě plné moci, atd.
Čím je založen pojistný zájem?
příbuzenským vztahem, činností či členstvím, plnou mocí
C. Identifikační údaje zvířete
Jméno zvířete :
Plemeno zvířete :
Datum narození zvířete :
Rok narození prokázán ?
ANO
NE
Číslo evidenční známky :
Číslo čipu :
Číslo tetování :
Číslo pasu :
Průkaz původu :
ANO
NE
Číslo zápisu průkazu původu :
Pohlaví zvířete :
Váha zvířete v dospělosti (kg) :
D. Ostatní údaje o zvířeti
Speciální výcvik :
ANO
NE
Doklad o speciálním výcviku č.:
Účel chovu :
Jiný účel chovu ?
Vypište, pokud jste nevybrali z výše uvedené položky
Účastní se zvíře závodů-soutěží ?
ANO
NE
Je pojišťované zvíře v zájmovém chovu v současné době zdrávo (tj. netrpí vrozenou vadou, následky zranění, předcházející nemocí nebo chronickým onemocněním )?
ANO
NE
E. Ostatní údaje o pojištění
Místo pojištění :
Česká republika
Evropa
(územní rozsah pojištění)
Místo chovu :
Shodné s adresou pojistníka
Jiné ?
Jiné místo chovu :
( uveďte v případě , že je místo chovu odlišné od adresy pojistníka )
Je již zvíře pojištěno ?
ANO
NE
Název pojišťovny :
Česká pojišťovna a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Slavia pojišťovna a.s.
(zaškrtněte v případě, že jste zvolili u položky výše ano )
Číslo smlouvy u jiné pojišťovny :
Oprávněná osoba, které vznikne v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění. Pokud v pojistné smlouvě není uvedeno jinak, rozumí se chovatel. Jméno a přijmení osoby ?
Vstupní věk zvířete do pojištění :
(př. 1rok , 1,6 roku atd.)
Pojistná doba :
( počet let , na kolik chcete zvíře pojistit )
F. Technické údaje pojištění
1. Chcete pojistit léčení úrazu, nemoci ?
ANO
NE
Pojistná částka :
( horní hranice plnění v 1 roce )
Spoluúčast k pojištění :
( částka kterou se podílíte při pojistném plnění )
2. Chcete pojistit úhyn nebo utracení ?
ANO
NE
Pojistná částka :
(horní hranice plnění)
3. Chcete pojištění odpovědnosti za Vaše zvíře ?
ANO
NE
( škody na zdraví , škody na věci, př. finanční škody )
Celkový limit pojištění :
( škoda na zdraví , škoda na věci, případně finanční škoda )
Odpovědnost již pojištěna ?
ANO
NE
U které pojišťovny ?
Česká pojišťovna a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
Slavia pojišťovna a.s.
Číslo pojistné smlouvy :
G. Platební údaje
Frekvence platby
Ročně
Pololetně
Čtvrtletně
Způsob platby :
Z účtu
Složenkou
Ostatní údaje :
(sdělte údaje a informace v případě dalších potřeb)
SH-ART, s.r.o
Pražská 357/2
Třebíč - Borovina
674 01
tel:+420 568 847 805
+420 568 420 568
mob:+420 775 501 501
skype:povinne-ruceni
e-mail:info@sh-art.cz

Kolik je 3 + 2?