Přihlášení Klienský informační systém

Výklad pojmů

V této sekci Vám upřesníme a vysvětlíme významy některých pojmů používaných v pojišťovnictví . Slouží především ke správnému pochopení a interpretaci výkladů v oboru.

Asistenční služba

 • Poskytnutí pomoci v případě, že vozidlo bylo postiženo pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (i v zahraničí). Asistenční služby zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny.

Bezeškodní průběh pojištění

 • Časové období, vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník (držitel) vozidla zavinil.

Běžné pojistné

 • Běžným pojistným se rozumí pojistné stanovené za pojistné období.

Bonus

 • Sleva z pojistného poskytovaná za určité období bezeškodního průběhu.

Časová cena

 • Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Čekací doba

 • Čekací dobou se rozumí doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

Doba pojistná

 • Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Doklad o pojištění

 •  Od 1.6. 2008 se  pojištění dokládá zelenou kartou

Frekvence placení pojistného

 • Dohodnutá četnost plateb pojistného (roční, pololetní, apod.)

Jednorázové pojistné

 • Jednorázovým pojistným se rozumí pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Krátkodobé pojištění

 • Pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok.

Likvidátor

 • Kvalifikovaný pracovník, který provádí likvidaci pojistných událostí. To znamená šetří a následně stanoví výši náhrady škod.

Malus

 • Navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla. Je opakem bonusu.

Nahodilá skutečnost

 • Nahodilou skutečností se rozumí skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Následné pojistné

 • Druhá a každá další platba pojistného.

Nová cena

 • Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

Obmyšlená osoba

 • Obmyšlenou osobou se rozumí osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Obnosové pojištění

 • Pojištěním obnosovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Obvyklá cena

 • Termíny obvyklá, tržní, obecná či obchodovatelná cena jsou svým obsahem totožné. Definice obvyklé ceny majetku nebo služby vychází z §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o oceňování majetku.Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Jednoduše řečeno je to cena, které lze běžně dosáhnout prodejem věci stejné nebo obdobné prostřednictvím inzerce, bazaru či mezi občany přímo.

Odkupné

 • Odkupným se rozumí část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

Oprávněná osoba

 • Oprávněnou osobou osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Počátek pojištění

 • Den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být uveden v pojistné smlouvě.

Pojistitel

 • Pojistitelem se rozumí právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů "zákon o pojišťovnictví", ve znění pozdějších předpisů).

Pojistná částka

 • V pojistné smlouvě dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události.

Pojistná doba

 • Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Pojistná hodnota

 • Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná smlouva

 • Pojistná smlouva (nebo také soukromé pojištění) je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojistná smlouva uzavřená formou obchodu na dálku

 • Pojistnou smlouvou uzavřenou formou obchodu na dálku v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002 o uvádění spotřebitelských finančních služeb na trh na dálku a kterou se mění směrnice Rady 90/619/EHS a směrnice 97/7/ES a 98/27/ES.) se rozumí pojistná smlouva uzavřená s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku (§ 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Pojistná událost

 • Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné

 • Pojistným se rozumí úplata za soukromé pojištění.

Pojistné nebezpečí

 • Pojistným nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období

 • Pojistným obdobím se rozumí časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné plnění

 • Vyplacená náhrada škod.

Pojistné podmínky

 • Vymezení práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Pojistné riziko

 • Pojistným rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník

 • Pojistníkem se rozumí osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojištěný

 • Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

Poškozený

 • Osoba, které utrpěla škodu provozem vozidla (cizím zaviněním).

Povinné ručení

 • Obecně zažité označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Připojištění

 • Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

Skupinové pojištění

 • Skupinovým pojištěním se rozumí soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

Smluvní ujednání

 • Závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Soukromé pojištění

 • Pojistná smlouva (nebo také soukromé pojištění) je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Spoluúčast

 • Částka dohodnutá v pojistné smlouvě, která se odečítá od každého pojistného plnění. Pokud škoda nepřesahuje výši dohodnuté spoluúčasti, pojišťovna není povinna plnit.

Storno

 • Předčasné ukončení pojištění.

Škodná událost

 • Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Škodové pojištění

 • Pojištěním škodovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

Trvalý nosič dat

 • Trvalým nosičem dat se rozumí nástroj, který umožňuje uchování informací tak, aby mohly být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

Územní platnost

 • Území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Všeobecné pojistné podmínky

 • Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Výpověď

 • Písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.

Zájemce

 • Zájemcem se rozumí osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem.

Zákonný zástupce

 • Osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Zelená karta

 • Je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla.

Způsob placení pojistného

 • Forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-ART, s.r.o
Pražská 357/2
Třebíč - Borovina
674 01
tel:+420 568 847 805
+420 568 420 568
mob:+420 775 501 501
skype:povinne-ruceni
e-mail:info@sh-art.cz

Kolik je 3 + 2?